Děkujeme Vám upřímně za projevený zájem podpořit festival TANEC PRAHA. 

Váš laskavý finanční dar můžete zaslat na účet Tance Praha z.ú. 581032763/0300.
Ochotně Vám následně vystavíme potvrzení o daru, které lze uplatnit v daňovém přiznání k  daním z příjmů.

Pokud upřednostňujete darovací smlouvu, rádi ji s Vámi sepíšeme, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství.

Napište nám na iva.baresova@tanecpraha.eu (Iva Barešová). 

Předprodej

Předprodej vstupenek na festival TANEC PRAHA 2018 již brzy. 

Podmínky účasti na festivalu

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem Tancem Praha z.ú., Husitská 24a/899, 130 00 Praha 3, IČ: 44268211, smlouva o účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017. Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky) zavazuje dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ ZÁKAZ:

- vnášení hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, dalších potenciálně nebezpečných předmětů, jako jsou např. nůžky, nářadí, deštníky (kromě skládacích) apod., dále předmětů ohrožujících bezpečnost: výbušné, trhavé, třaskavé a hořlavé látky včetně aerosolů ve spreji, laků, apod. (parfémy, deodoranty a obdobné produkty v baleních nad 100 ml), pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer, skla a skleněných předmětů, tlakových nádob, nadměrných zavazadel, nádob všech druhů (lahve včetně PET lahví, plechovky, hrnce apod.)

- vnášení vlastního pití, alkoholu, drog a ostatních toxických a omamných látek ve všech skupenstvích, vlastních potravin a nápojů (kromě potravin a nápojů nutných ze zdravotních důvodů),

- fotografování a pořizování audio a videozáznamu představení

- rozdávání či umisťování jakýchkoli propagačních a reklamních materiálů bez písemného povolení pořadatele

B) POŘADATEL FESTIVALU

- neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením

- neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku)

a je oprávněn:

- při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu TANEC PRAHA 2017 a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z místa konání festivalu a nevpustit jej zpět

- dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezchybného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku

- evakuovat festivalovou scénu / divadlo v případě ohrožení zdraví účastníků či majetku (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu


C) ÚČASTNÍK FESTIVALU

- se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost

- odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí

- bere na vědomí, že v případě neprokázání platné vstupenky se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na akci / představení

- souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro propagační účely, bezplatně

a zavazuje se:

- nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob

- chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh představení

- dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy

- prokázat se při vstupu platnou vstupenkou (př. i Festival Passem)

 

Darovací smlouva

Děkujeme Vám upřímně za projevený zájem podpořit festival TANEC PRAHA. 

Váš laskavý finanční dar můžete zaslat na účet Tance Praha z.ú. 581032763/0300.
Ochotně Vám následně vystavíme potvrzení o daru, které lze uplatnit v daňovém přiznání k  daním z příjmů.

Pokud upřednostňujete darovací smlouvu, rádi ji s Vámi sepíšeme, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství.

Napište nám na iva.baresova@tanecpraha.eu (Iva Barešová).